کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان

ارتباط با کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان
درباره کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان

کریدور خدمات صادرات محصولات دانش بینان، به عنون بازوی اجرایی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری، ، حدود 2 سال است که در فضای کسب و کار حوزه دانش بنیان مشغول به خدمت رسانی می باشد.