کمیته دانشجویی هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

رویداد‌های کمیته دانشجویی هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
ارتباط با کمیته دانشجویی هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
درباره کمیته دانشجویی هفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

کمیته دانشجویی کنگره علوم اعصاب، گروهی از دانشجویان دوره دکتری و شاغلین پسا دکتری هستند که تحت نظر کمیته علمی کنگره علوم اعصاب فعالیت می‌کنند.