کیمیا محمدی

کیمیا محمدی

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با کیمیا محمدی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۵۱۸۳۱۰۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کیمیا محمدی

عضو انجمن علمی فیزیک دانشگاه تهران