گروه آموزشی کنکاش

ارتباط با گروه آموزشی کنکاش
درباره گروه آموزشی کنکاش

گروه آموزشی کنکاش با همکاری موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان اقدام به برگزاری این همایش میکند.