مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان

ارتباط با مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان
درباره مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان

گروه ایده دانشگاه کاشان با همکاریه مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار میکند.