گروه علمی-آموزشی اروندانش با همکاری دانشگاه آزاد آبادان

رویداد‌های گروه علمی-آموزشی اروندانش با همکاری دانشگاه آزاد آبادان
ارتباط با گروه علمی-آموزشی اروندانش با همکاری دانشگاه آزاد آبادان
درباره گروه علمی-آموزشی اروندانش با همکاری دانشگاه آزاد آبادان

تلاشی برای ارتقای سطح دانش و ارایه آموزش های پیش از ورود به صنعت