گروه " فرشته نجات خود باشید "

ارتباط با گروه " فرشته نجات خود باشید "
درباره گروه " فرشته نجات خود باشید "

هدف ما کمک به ارتقاء زندگی افرادیست که باور دارند خود مسئول زندگیشان هستند .?