موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه شهرکرد

موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه شهرکرد

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه شهرکرد
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰-۰۲۱۸۸۶۲۸۹۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام