ستادکارآفرینی و اشتغال و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ستادکارآفرینی و اشتغال و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۴
ارتباط با ستادکارآفرینی و اشتغال و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شماره برگزارکننده
۰۴۵۳۳۲۵۳۴۹۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام