دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان-پارک علم و فناوری استان -دانشگاه کردستان(مرکز رشد-مرکز نوآوری)

دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان-پارک علم و فناوری استان -دانشگاه کردستان(مرکز رشد-مرکز نوآوری)

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰
ارتباط با دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان-پارک علم و فناوری استان -دانشگاه کردستان(مرکز رشد-مرکز نوآوری)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام