مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان و دفتر فناوری، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی (فکت) دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رویداد‌های مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان و دفتر فناوری، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی (فکت) دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ارتباط با مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان و دفتر فناوری، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی (فکت) دانشگاه علوم پزشکی تبریز
درباره مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان و دفتر فناوری، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی (فکت) دانشگاه علوم پزشکی تبریز

با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری