مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان و دفتر فناوری، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی (فکت) دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان و دفتر فناوری، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی (فکت) دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تعداد کل رویدادها
۱
دنبال کنندگان
۲۳
رویدادهای مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان و دفتر فناوری، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی (فکت) دانشگاه علوم پزشکی تبریز

درباره مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان و دفتر فناوری، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی (فکت) دانشگاه علوم پزشکی تبریز

با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری