آزمایشگاه فناوری های سبز دانشگاه تهران با مشارکت شرکت آب جنوب شرق خوزستان

آزمایشگاه فناوری های سبز دانشگاه تهران با مشارکت شرکت آب جنوب شرق خوزستان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰
ارتباط با آزمایشگاه فناوری های سبز دانشگاه تهران با مشارکت شرکت آب جنوب شرق خوزستان
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۱۱۱۲۱۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره آزمایشگاه فناوری های سبز دانشگاه تهران با مشارکت شرکت آب جنوب شرق خوزستان

این چالش را آزمایشگاه فناوری های سبز دانشگاه تهران با مشارکت شرکت آب جنوب شرق خوزستان برگزار می کند.