دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با همکاری گروه رایانش تورین پژوهشگاه دانشهای بنیادی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با همکاری گروه رایانش تورین پژوهشگاه دانشهای بنیادی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با همکاری گروه رایانش تورین پژوهشگاه دانشهای بنیادی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۶۱۱۳۲۷۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام