دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با همکاری گروه رایانش تورین پژوهشگاه دانشهای بنیادی

رویداد‌های دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با همکاری گروه رایانش تورین پژوهشگاه دانشهای بنیادی
ارتباط با دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با همکاری گروه رایانش تورین پژوهشگاه دانشهای بنیادی