موسسه مدیریت شناختی پارسیان با همکاری انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران

موسسه مدیریت شناختی پارسیان با همکاری انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با موسسه مدیریت شناختی پارسیان با همکاری انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام