صندوق‌نوآوری‌و‌شکوفایی‌ریاست‌جمهوری و پارک‌علم‌و‌فناوری‌البرز و مجموعه کارافام برگزار می‌کند

صندوق‌نوآوری‌و‌شکوفایی‌ریاست‌جمهوری و پارک‌علم‌و‌فناوری‌البرز و مجموعه کارافام برگزار می‌کند

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با صندوق‌نوآوری‌و‌شکوفایی‌ریاست‌جمهوری و پارک‌علم‌و‌فناوری‌البرز و مجموعه کارافام برگزار می‌کند
شماره برگزارکننده
۰۲۶۳۴۹۰۴۹۸۹، ۰۹۱۰۲۲۲۴۳۶۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام