موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی

موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۹
ارتباط با موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام