آکادمی کارآفرینی تهران

آکادمی کارآفرینی تهران

شماره دبیرخانه
۴۱۴۱ -۶۶۹۱۹۱۵۱ (۰۲۱)
تعداد کل رویدادها
۳۵
دنبال کنندگان
۱۰۴۱
رویدادهای آکادمی کارآفرینی تهران

درباره آکادمی کارآفرینی تهران

توانمندسازی دانشجویان و علاقه مندان به ارزش آفرینی جهت توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور