شتاب دهنده دانشگاه صنعتی بیرجند (BUTAC)

شتاب دهنده دانشگاه صنعتی بیرجند (BUTAC)

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با شتاب دهنده دانشگاه صنعتی بیرجند (BUTAC)
وبسایت
http://butac.ir
شماره برگزارکننده
۰۵۶-۳۲۳۹۱۰۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام