فاممت - fammet.com

ارتباط با فاممت - fammet.com
درباره فاممت - fammet.com

ماموریت فاممت آنلاین کردن تمامی کسب و کارها در سراسر جهان است .فاممت می خواهد امکان ایجاد و رشد و برندینگ یک شرکت را از همان ابتدا و تا رسیدن به تکامل همراهی کند . فاممت معتقد است که دیگر همانند بسیاری از موارد ، زمان حضور در یک دفتر کار فیزیکی بسر آمده است و دیگر مسافت بهانه ای برای همکاری نکردن و همکار نبودن نیست .