انجمن مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان

انجمن مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با انجمن مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۴۳۰۱۲۸۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام