همگِرد تهران

رویداد‌های همگِرد تهران
ارتباط با همگِرد تهران
درباره همگِرد تهران

رویدادی‌ست غیرانتفاعی برای، توامندسازی، شبکه سازی، جذب نیروی کار و تعامل کاری بچه های گردشگری.