مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و گروه آموزشی کنسرسیوم پارس آوات بی ام ای

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و گروه آموزشی کنسرسیوم پارس آوات بی ام ای

شماره دبیرخانه
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (تـهران) : ۰۲۱۸۸۳۱۰۱۱۳-۱۹ (داخلی ۲۰۴ - مهندس پاشایی)   | مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (اصفهان) : ۰۳۱۳۲۶۱۹۱۹۲-۹۵   | ستاد مرکزی و کمیته اجرایی برگزاری تور آموزش سراسری و کشوری تجهیزات پزشکی: ۰۵۱۳۵۰۹۸۸۰۹ (همراه): ۰۹۱۵۵۱۲۷۸۹۴
تعداد کل رویدادها
۲
دنبال کنندگان
۹

درباره مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و گروه آموزشی کنسرسیوم پارس آوات بی ام ای