جوان فناوری کارآفرینی

رویداد‌های جوان فناوری کارآفرینی
ارتباط با جوان فناوری کارآفرینی
درباره جوان فناوری کارآفرینی

جوان فناوری کارآفرینی ( مرکز کسب و کار و کارآفرینی جوانان ) کمپینی است به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فرصتی برای کارآفرینی جوانان ایران.