مؤسسه بین‌المللی جام میراث جهان

ارتباط با مؤسسه بین‌المللی جام میراث جهان
درباره مؤسسه بین‌المللی جام میراث جهان

مدرسه میراث به عنوان برند آموزشی مؤسسه بین‌المللی جام میراث جهان، برگزارکننده این رویداد است.