آکادمی کارآفرینی تهران

ارتباط با آکادمی کارآفرینی تهران
درباره آکادمی کارآفرینی تهران

توانمندسازی دانشجویان و علاقه مندان به ارزش آفرینی جهت توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور