مسعود بیگی

ارتباط با مسعود بیگی
درباره مسعود بیگی
کارشناس ارشد نرم افزار
مشاوره و مدیریت پروژه های نرم افزاری
فعال حوزه استارتاپی