موسسه آموزش نسل هزاره

ارتباط با موسسه آموزش نسل هزاره
درباره موسسه آموزش نسل هزاره

آموزش نسل هزاره با هدف برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی در سطح کشور و با بیش از 10,000 هزار دانش پرور در سراسر کشور در جهت رشد و تعالی انسانها و نیل به اهداف و رویاها قدم برمیدارد.