امید کریمی

ارتباط با امید کریمی
درباره امید کریمی

سایت پارنت یکی از سایت های است که در زمینه راه اندازی کسب وکار اینترنتی فعالیت میکند . و برای اولین بار اقدام به برگزاری وبنیار اینترنتی کرده و حدود200نفر