برنامه تجاری سازی شریف

ارتباط با برنامه تجاری سازی شریف
درباره برنامه تجاری سازی شریف

این برنامه در شهریور 1393  با هدف پشتیبانی از تیم‌های کسب‌و‌کاری دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که نیاز به تجاری‌سازی محصول دارند، تشکیل شد. تیم‌ها در این برنامه از حمایت‌های مختلف مالی، مشاوره، آموزش، امکانات آزمایشگاهی و فضای کار بهره‌مند می‌شوند. این حمایت‌ها در سه قالب رویداد فراایده و دوره شتابدهی پرتو و دوره تجاری سازی انجام می‌شود.