شهر کتاب تبریز ( 13 آبان )

ارتباط با شهر کتاب تبریز ( 13 آبان )
درباره شهر کتاب تبریز ( 13 آبان )

شهر کتاب تبریز؛ بزرگترین عرضه کننده کالای فرهنگی در شمال غرب ایران