flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
ارزیابی موشکافانه وخطاهای تصمیم گیری موثردرآن
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۵۱
دنبال کننده
۲۸
کل رویدادها

بیشتر از ۳۰ نفر (۷۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.