کاور
"چهارمين رويداد آموزشى و تجربى ايده تا عمل با محوريت گردشگرى در حوزه سلامت" در تاریخ جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
ايده پرداز
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان
گردشگرى
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه نويس و گرافيك
-
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ایده تا عمل با محوریت گردشگری در حوزه سلامت

 

                  

 

ایـده تا عمل رویدادی آموزشـی و تجربی اسـت که برای اولین بار بـا محوریت حوزه گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامى استان تهران اجـرا خواهد شدایـن رویـداد بـا بومی سـازی متدولوژی های روز و اسـتفاده از ظرفیت هـا و تجربیـات صاحبان اسـتارتاپ ها و خبـرگان ایـن حـوزه بـا آمـوزش توسط مربيان و منتور هاى متخصص با هدف راه انـدازی کسـب و کارهاى حوزه فناورى اطلاعات بـه شـرکت کنندگان می پـردازد

ایـن رویـداد بـه مـدت ٣ روز متوالی در یک هفتـه  با حضور دانشجويان فنى و مهندسى در كنار دانشجويان گردشگری به جهت پرورش ايده هاى خلاقانه در حوزه سلامت برگـزار مى گـردد

 اسـتارت آپ هـا سـازمان های موقتی هسـتند که بـه دنبال یک مـدل کسـب و کار تکرارپذیـر و مقیـاس پذیر میباشـند


یکی از مزایـای ایـن نوع کسـب و کارها، رشـد سـریع آنها اسـت که سـبب توسـعه اقتصاد کشـور شـده و در نتیجه اشتغال زایی خوبـی نیـز بـه همـراه دارد و نمونـه موفق شـرکت هایى کـه از مرحلـه اسـتارتاپی بـه کسـب و کار موفق رسـیده اند گویـای این مطلب اسـت


دانشـگاه ها و مراکـز رشـد دانشـگاهی یکـی از اجـزای مهـم اکوسیسـتم اسـتارتاپی بـه شـمار مى آینـد از سـوی دیگـر اسـتارتاپ ها می تواننـد عـلاوه بر تولید ثـروت و ایجـاد جریان مالـی به سـوی دانشـگاه ها، به عنوان یـک کسـب و کار موفق و الگویـی بـرای دیگر دانشـجویان در سـطح دانشـگاه باشـند


حمایـت مناسـب از یـک اسـتارت آپ در مسـیر موفقیـت بـا پشـتوانه دانشـگاهی، یکـی دیگـر از مؤلفه های مهـم و کلیدی در راسـتای نیـل بـه دانشـگاه کارآفرین می باشـد و از سـویی دیگـر در برندسـازی دانشـگاه آزاد اسـلامی و ایجـاد فاصلـه معنـادار و مزیـت رقابتـی نسـبت به سـایر دانشـگاه ها بسـیار تأثیرگـذار می باشـد

 

گردشگری سلامت

 
صنعت گردشگری یا به بیان دیگر صادرات نامرئی در اقتصاد امروز جایگاه ویژه ای را پیدا کرده و شاخه های مختلفی از گردشگری  را به خود اختصاص داده است.
 
يكي از شاخه هاي مهم اين صنعت كه از آن به عنوان گردشگري سلامت ياد ميشود، به عنوان شاخه ای جدید شناخته شده، کشورهای بسیاری در آسیا و خاورميانه را به ارزآوری مناسب و همچنین رونق اين صنعت پرداخته است.
ايران با دارا بودن سابقه طولانی در پزشکی و طب سنتی می تواند به جایگاه قابل قبولی در زمینه گردشگري سلامت دست یابد. 
حوزه خلیج فارس وکشورهای استقلال یافته همسایه های شمالی ایران، به دلایل متعددی همچون جهانی شدن وآزاد سازی تجارت درحوزه خدمات سلامت، تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ،ارتقاء و بهبود کیفی تجهیزات پزشکی، ظهور و گسترش اینترنت و پیشرفت فناوری اطلاعات، اقتضائات سيستم خدمات بهداشتی در توسعه اين صنعت توانسته اند گام بردارند. از آنجاييكه اين صنعت در بسیاری از کشورها نقش مهمی در ارزآوری دارد در ایران جایگاه خود را باز نیافته و گام‌های نخستین را طی می‌کند.
 
 امید است که با گذشت زمان، گردشگري درماني كشورمان جایگاه خود را پيدا كند و بیماران خارجی با برنامه ريزي و ايده هاي ناب جوانان اين مرزوبوم سامانه مشخصی برای ارایه خدمات بهتر همچون اسکان، درمان و ......را دردسترس داشته باشند. از اين رو با برگزاري رويدادهايي همچون استارت آپ هاي گردشگري ميتوان اين كمبودها را در كوتاهترين زمان به نتيجه رساند.

گردشگری سلامت 

گردشگری دیجیتال

گردشگری خوراک

گردشگری بازرگانی

گردشگری مذهبی

آسان سازی سفر

دهکده سلامت

هدف ایده تا عمل

شروع
ایده تا عمل طراحی شده تا به آموزش دانشجویان سرعت ببخشد.

محیطی ایده آل از افراد باهوش و مشتاق فراهم آمده براى شرکت کنندگان در سه روز تا بیشترین حد ممکن یاد بگیرند.

یادگیری
می آموزند برای شروع یک کسب و کار به چه نیاز دارند. تنها راه یادگیری تجربه ی تلاش کردن است.

اکتشاف
دانشجویان درمی یابند که در کجای مسیر سفر کارآفرینی قرار دارند.

با منابع در دسترس شان آشنا می شوند و درک می کنند که برای موفقیت باید قدم بردارند.

ارتباط
دانشجویان و علاقه مندان با کسانی که می خواهند محصول جدیدی بسازند آشنا می شوند و به آنها می پیوندند

و در آنجا مربی، دوست، هم مؤسس یا سرمایه گذار خود را می یابند.

سخنرانان رویداد

دکتر پروین داداندیش
دکتر پروین داداندیش
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

شورای سیاست گذاری

دکتر حمیدرضا رحیمی
دکتر حمیدرضا رحیمی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر سید حسین پیشگر
دکتر سید حسین پیشگر
مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر مریم مصلح
دکتر مریم مصلح
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر معصومه زینال نژاد
دکتر معصومه زینال نژاد
رئيس مرکز تحقیقات صنعت و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر امیر هوشنگ رمضانی
دکتر امیر هوشنگ رمضانی
رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مهندس احمدرضا داداندیش
مهندس احمدرضا داداندیش
مسوول برگزاری و دبیر اجرایی رویداد

کمیته علمی

مهندس محمد شکرزاده
مهندس محمد شکرزاده
رئیس مجتمع پیامبر اعظم و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران
دکتر پیمان بابایی
دکتر پیمان بابایی
مدیر آموزش دانشگاه و عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر لیلا زارع
دکتر لیلا زارع
رئیس دانشکده هنر و معماری و عضو هیات علمی گروه معماری
دکتر ندا آتش وحیدی
دکتر ندا آتش وحیدی
رئیس دانشکده مدیریت و عضو هیات علمی گروه زبان های خارجه
 مهندسی افشین مروجی
مهندسی افشین مروجی
رئیش دانشکده فنی و مهندسی و عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر مریم مزدارانی
دکتر مریم مزدارانی
رئیس مجتمع علوم پایه و عضو هیات گروه ریاضی
دکتر امین پیرمحمدزاده
دکتر امین پیرمحمدزاده
استاد مدعو گروه مدیریت گردشگری

برگزارکنندگان رویداد

دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران غرب
شتابدهنده ایده تا عمل
شتابدهنده ایده تا عمل
شرکت داتام ایده دانش
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران غرب
مهندس مهسا ثنایی
مهندس مهسا ثنایی
پشتیبانی رویداد و رییس دفتر ریاست واحد تهران غرب
مائده حسنی مقدم
مائده حسنی مقدم
تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی
پریا نقی زاده
پریا نقی زاده
تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی طراحی صنعتی
درسا رهنما
درسا رهنما
تیم اجرایی و دانشجوی گردشگری واحد تهران غرب
ریحانه دیبا
ریحانه دیبا
تیم اجرایی و دانشجوی گردشگری واحد تهران غرب
ساینا داداشی
ساینا داداشی
تیم اجرایی و دانشجوی گردشگری واحد تهران غرب
دکتر سینا قاضی زاده
دکتر سینا قاضی زاده
پشتیبانی رویداد و استاد گروه معماری واحد تهران غرب
مهندس وحیدرضا عرب
مهندس وحیدرضا عرب
تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
مهندس عباس اکبری
مهندس عباس اکبری
تیم طراحی و دانشجوی کارشناسی ارشد برق الکترونیک دیجیتال
شیوا دروخوار
شیوا دروخوار
تیم اجرایی و دانشجوی کارشناسی معماری

داوران رویداد

مهندس خسرو سلجوقی
مهندس خسرو سلجوقی
عضو هيئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ايران
دكتر رضا یادگاری
دكتر رضا یادگاری
دكترای كارآفرينی بين الملل و بنیانگذار نخستین شبکه اینترنتی کارآفرینی و استارتاپ الگوسازی در جهان
دکتر بابک نصیری
دکتر بابک نصیری
مدیرگروه مدیریت گردشگری

مشاورین و منتورهای رویداد

مهندس علی صدرالدینی
مهندس علی صدرالدینی
مدیر روابط عمومی رسانه کلیک و بنیانگذار رویداد ملی نگرش ناب
مهندس سهیل الماسی
مهندس سهیل الماسی
مدیر عامل آژانس دیجیتال مارکتینگ لیوا و مشاور در حوزه افیلیت مارکتینگ و کراد فاندر
مهندس یاشار محمدی
مهندس یاشار محمدی
رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کسب و کار لیوا ، دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات
دکتر مانا خوشکام
دکتر مانا خوشکام
عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی
دکتر ابتهال زندی
دکتر ابتهال زندی
عضو هیات علمی گروه گردشگری
مهندس سعیده دلدار
مهندس سعیده دلدار
مدرس دوره های مدیریت پروژه و مدیر پروژه شرکت شاتل
دکتر علی شهابی
دکتر علی شهابی
رییس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام و رییس دبیرخانه برنامه علمی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی

زمان‌بندی رویداد

عنوانشروعپایان
افتتاحیه و شروع برنامه ایده پردازی ساعت ۱۳ ساعت ۲۱

روز اول

 

رویداد ایده تا عمل با مراسم افتتاحیه از ساعت ۱۶  روز چهارشنبه آغاز می شود                     

روز اول با سخنرانی سخنرانان اصلی رویداد آغاز میگردد. در ادامه نماینده رویداد به شرح فعالیت سه روزه، معرفی مربیان، داوران، حامیان رویداد خواهد پرداخت. هر کدام از شرکت کنندگان که صاحب ایده ای هستند به مدت یک دقیقه زمان دارند تا ایده خود را در مقابل دیگر شرکت کنندگان ارائه نمایند. ایده ها بر روی برگه هایی به نام ایده پوستر نوشته میشوند و در فضایی مسطح که از قبل در نظر گرفته شده است نصب میشوند. شرکت کنندگان با حضور در فضای نمایشگاهی تمامی ایده ها را خواهند دید و به ایده هایی که علاقه دارند برای کار بر روی آنان در آخر هفته رأی می دهند. هر شرکت کننده میتواند به ۳ ایده رأی بدهد. پس از پایان رأی گیری شمارش آرا آغاز شده و با توجه به تعداد شرکت کنندگان بین ۷ تا ۱۲ ایده رتبه بندی می شوند. در این مرحله بار دیگر صاحبان ایده های منتخب به مدت یک دقیقه، ایده خود را توضیح و نیاز خود برای جذب افراد متخصص را بیان میکند. سپس شرکت کنندگان به فضای مسطح بازگشته و با جذب افراد توسط صاحبان ایده تیم سازی انجام خواهد پذیرفت. در ادامه شرکت کنندگان هنگام صرف شام با یکدیگر آشنا شده و خود را برای فعالیت در دو روز آینده در قالب تیم های کاری آماده میکنند.

روز دوم

روز دوم فعالیت شرکت کنندگان از ساعت ۹ الی ۲۱ ادامه خواهد داشت.

روز دوم با حضور شرکت کنندگان در محل رویداد آغاز خواهد شد. اولین کارگاه آموزش رأس ساعت ۹  با عنوان بوم مدل کسب و کار برگزار می شود. سپس تیم ها به محل کار خود بازگشته و شروع به فعالیت و تکمیل بوم کسب و کار و یافتن مدل کسب و کارشان خواهند نمود. در طول روز مربیان که از بهترین افراد در حوزه فعالیت مرتبط با موضوع رویداد هستند در کنار شرکت کنندگان خواهند بود و بر اساس متولوژی های از قبل تعیین شده به هدایت تیم ها می پردازند. همچنین مربیان در طول روز با تشکیل جلسات کاری به بررسی وضعیت و فعالیت هر تیم خواهند پرداخت. در عصر روز جمعه دومین کارگاه رویداد با عنوان توسعه متشریان در استارتاپ های حوزه سلامت برگزار خواهد شد. پس از آن شرکت کنندگان برای مصاحبه با مشتریان اجتماعی فضای برگزاری رویداد را برای مدت زمانی کوتاه ترک می کنند. پس از این مرحله با جمع آوری نتایج بعضی از تیم ها به فعالیت بر روی ایده خود ادامه می دهند، بعضی به اصلاح روشهای خود می پردازند و برخی نیز به کلی ایده خود را کنار گذاشته و بر روی ایده ی جدیدی فعالیت خواهند نمود.

روز سوم

 

روز پایانی رویداد روز پر از فشار، فعالیت و انرژی است.

تیم ها به جمع بندی فعالیت هایشان می پردازند و برای ارائه در مقابل داوران آماده میشوند. روز سوم رویداد نیز با فعالیت تیم ها بر روی محصول یا خدمات شان ادامه می یابد. در ظهر روز شنبه یک کارگاه با عنوان مباحث مالی استارتاپ ها و کارگاه دیگر با عنوان نحوه ارائه برای تیم ها برگزار خواهد گردید. اختتامیه رویداد رأس ساعت پنج عصر شنبه آغاز میگردد. پس از سخنرانی مدعوین، هر یک از تیمها به مدت ۵ دقیقه زمان دارد که در مقابل هیأت داوران به ارائه فعالیت سه روز گذشته خود و معرفی محصول یا خدمات شان بپردازند. همچنین هیأت داوران نیز به مدت ۳ دقیقه زمان خواهند داشت تا سوالات خود را از تیم ها بپرسند. پس از ارائه تمامی تیم ها هیأت داوران به جمع بندی نظرات بر اساس شاخص ها می پردازند. با جمع بندی آرای داوران تیم های اول تا سوم رتبه بندی شده و از آنان تجلیل خواهد شد.

حامیان

گالری تصاویر

محورهاى رويداد

گردشگری سلامت 

گردشگری دیجیتال

گردشگری خوراک

گردشگری بازرگانی

گردشگری مذهبی

آسان سازی سفر

دهکده سلامت

۲۴
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

شركت داتام ايده دانش (شتابدهنده ايده تا عمل)...

آدرس

تهران شهرك قدس، ميدان صنعت، ابتداى بلوار فرحزادى، خيابان سيماى ايران، مجتمع پيامبر اعظم (ص) دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران غرب

موقعیت جغرافیایی رویداد

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰

گردشگری روستایی (از ایده تا عمل)

  • آنلاین
  • ۷۹,۰۰۰ تومان
  • گردشگری با ما
پنج‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰

دوره آنلاین هکر قانونمند CEHv11

  • آنلاین
  • ۸۸۰,۰۰۰ تومان
  • مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی
شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰

طراحی کاربردی شبکه های عصبی عمیق با پایتون

  • آنلاین
  • ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • پارک علم وفناوری استان سمنان