200ST، دومین رویداد  رقابتی «دویست ثانیه ترجمان» (200 ST)
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس

تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، روبروی بیمارستان شهید مدنی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( ساختمان پشمینه )، سالن کنفرانس

موقعیت جغرافیایی رویداد