رویداد به پایان رسیده است!
دوره آموزشی +CompTIA Network مدت زمان دوره ۴۰ ساعت در تاریخسه‌شنبه ۳۱ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره آموزشی +CompTIA Network مدت زمان دوره ۴۰ ساعت

شروع:
یک‌شنبه ۱۸ فروردین ۹۸ ۱۷:۳۰
پایان:
سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۳۰
مکان: تهران
دوره آموزشی +CompTIA Network مدت زمان دوره ۴۰ ساعت
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

  • به جهت افزایش کمی و کیفی دوره های آموزشی "بامبو آکادمی" ظرفیت این دوره ها محدود بوده است و در صورت تکمیل ظرفیت دوره آموزشی ، امکان افزایش ظرفیت وجود نخواهد داشت و یک کلاس دیگر به این جهت شروع به ثبت نام خواهد کرد.

 

  • مدارک صادر شده مورد تایید گروه آموزشی "بامبو آکادمی" و مرکز نوآوری "پارادایس هاب" می باشد .

روز های یکشنبه و سه شنبه

عنوانشروعپایان
مرور مطالب جلسه پیشین۱۷:۳۰۱۸:۰۰
ارائه مطالب طبق چارت آموزشی۱۸:۰۰۲۰:۳۰

توانایی پس ازگذراندن دوره آموزشی

در اﯾﻦ دوره، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻗﻮاﻋﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آن را ﻣﯽ آﻣﻮزد، اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روﯾﮑﺮدي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

• اﺻﻮل ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
• اﺻﻮل اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• از مدل OSI استفاده کند و معماری های FDDI,TokenRing,Ethernet و بی سیم را درک کند
• پروتکل های مهم شبکه مانند TCP/IP و سرویس های آن را فراگیرد.
• پایه های ساختاری LAN را درک کند
• اصولDisaster Protection / Recovery را بیاموزد

سرفصل های دوره آموزشی

An Introduction to Networking
Networking Standards and OSI Model
Transmission Basics and Networking Media
Introduction to TCP/IP Protocols
Topologies and Ethernet Standards
Network Hardware, Switching and Routing
Wide Area Networks
Wireless Networking
In-Depth TCP/IP Networking
Virtual Networks and Remote Access
Network Security
Voice and Video Over IP
Troubleshooting Network Problems
Ensuring Integrity and Availability
Network Management

 

برگزارکنندگان

آکادمی بامبو

آکادمی بامبو

پارادایس هاب

پارادایس هاب

آدرس:تهران تهران اتوبان ارتش، خیابان ابوالفضل صمیع، باغ بهشت (سمت چپ، جنب ورودی مرکز پژوهش‌های بنیادی)، پارادایس‌هاب