عیدانه ایوندflame-iconتا ۳۱ فروردین ساخت وبینار رایگان شد!
نخستین کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین الملل (با رویکرد جهانی سازی شرکت ها)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

محورهای کنفرانس نقش ﮔﺮوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ اﺑﻌﺎد، اﻧﻮاع و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﮕﺎه در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺼﻮل، ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﻦ‌آوری در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم‌ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌ا...

آدرس

تهران تهران - خیابان ملاصدرا- خ شیراز شمالی - خ حکیم اعظم - پلاک 30 - دانشگاه خاتم

موقعیت جغرافیایی رویداد