رهیافت‌های مهندسی در علوم زیستی: از ژن تا رفتار
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۷۸
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

رویداد آموزشی مشترک: پژهشگاه رویان، پژوهشکده فناوری های همگرا و مرکز نوآوری کارولوکس...