امیر دایی

ارتباط با امیر دایی
درباره امیر دایی

بعد از اینکه ماهیگیران قابلی شدیم، قصد داریم علاوه بر ماهیگیری کردن به شما نیز ماهیگیری را بیاموزیم.