بنیاد جوانه صلح

ارتباط با بنیاد جوانه صلح
درباره بنیاد جوانه صلح

یه سازمان مردم نهاد با دغدغه صلح که فعالیتهای متنوعی مثل آشنایی با فرهنگ و ملل کشورهای مختلف به زبان انگلیسی، نشستهای داخلی با فعالان صلح، برگزاری کارگاههای مختلف بین المللی ، پذیرش مهمان از کشورهای مختلف و  .... داره.