جشنواره vc cup شریف

ارتباط با جشنواره vc cup شریف
درباره جشنواره vc cup شریف

هفتمین جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار (VCCup7)، کانال های ارتباطی:   وب سایت : www.vccupfestival.ir www.vccup7.ir  شماره تماس دبیرخانه :02161975311 پست الکترونیکی : info@vccupfestival.ir