مرکز مهارت های پیشرفته جهاد صنعتی شریف

مرکز مهارت های پیشرفته جهاد صنعتی شریف

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۳
ارتباط با مرکز مهارت های پیشرفته جهاد صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۶۶۰۷۵۰۸۵-۶۶۰۷۵۰۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی