مرکز استارتاپ استان کرمانشاه (مستقر در دانشگاه رازی)

مرکز استارتاپ استان کرمانشاه (مستقر در دانشگاه رازی)

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸۰
ارتباط با مرکز استارتاپ استان کرمانشاه (مستقر در دانشگاه رازی)
شماره برگزارکننده
۳۴۲۷۷۶۰۷ - ۰۹۳۸۳۰۲۷۷۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام