مرکز استارتاپ استان کرمانشاه (مستقر در دانشگاه رازی)

مرکز استارتاپ استان کرمانشاه (مستقر در دانشگاه رازی)

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۶۲
ارتباط با مرکز استارتاپ استان کرمانشاه (مستقر در دانشگاه رازی)
شماره برگزارکننده
۳۴۲۷۷۶۰۷ - ۰۹۳۸۳۰۲۷۷۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام