مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم

رویداد‌ها۱۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۸
ارتباط با مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم
شماره برگزارکننده
۰۲۵-۳۷۸۳۲۵۶۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام