پانوآ (پایگاه نوآوری)

رویداد‌های پانوآ (پایگاه نوآوری)
ارتباط با پانوآ (پایگاه نوآوری)
درباره پانوآ (پایگاه نوآوری)

پایگاه نوآوری بستری است برای رشد نوآورانه بر مبنای هم افزایی تیم ها و شرکت های فعال در حوزه های گوناگون فناوری