گروه مطالعات توسعه و رقابت و باشگاه سیاست پژوهی

گروه مطالعات توسعه و رقابت و باشگاه سیاست پژوهی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با گروه مطالعات توسعه و رقابت و باشگاه سیاست پژوهی
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۷۴۸۹۵۷۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام