اتحاديه فن آوري اطلاعات و ارتباطات اصفهان با همکاري شرکت ملي پخش

اتحاديه فن آوري اطلاعات و ارتباطات اصفهان با همکاري شرکت ملي پخش

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۸
ارتباط با اتحاديه فن آوري اطلاعات و ارتباطات اصفهان با همکاري شرکت ملي پخش
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۷۸۸۳۰۰۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام