موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳
ارتباط با موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام