سازمان بسیج حقوقدانان

سازمان بسیج حقوقدانان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با سازمان بسیج حقوقدانان
وبسایت
basijlaw.ir
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سازمان بسیج حقوقدانان

محورهای کارگاه

شرایط عمومی و اختصاصی طرح دعاوی در نظم تطبیقی

نحوه تنظیم و تقدیم انواع دادخواست ها?در نظم تطبیقی

نحوه تقویم خواسته و اعتراض به آن در نظم تطبیقی

قابلیت شکایت آرای صادره در نظم تطبیقی