سازمان بسیج حقوقدانان

ارتباط با سازمان بسیج حقوقدانان
درباره سازمان بسیج حقوقدانان

محورهای کارگاه

شرایط عمومی و اختصاصی طرح دعاوی در نظم تطبیقی

نحوه تنظیم و تقدیم انواع دادخواست ها?در نظم تطبیقی

نحوه تقویم خواسته و اعتراض به آن در نظم تطبیقی

قابلیت شکایت آرای صادره در نظم تطبیقی