شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۲
ارتباط با شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام