دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی طراحی خدمات

رویداد‌های دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی طراحی خدمات
ارتباط با دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی طراحی خدمات
درباره دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی طراحی خدمات

کنفرانس طراحی خدمات سعی دارد محیطی علمی و تعاملی ایجاد نماید تا این رشته با بحث و تبادل نظر متخصصانش با پیاده‌سازی‌های بومی، ایجاد مبانی علمی و بومی شده بر مبنای نیازهای فرهنگی و اجتماعی ایران، امکان عرضه در داخل کشور را بیابد. به عبارت دیگر، کنفرانس طراحی خدمات رسالت خود را تسهیل روند تعامل برای ورود علمی، بومی‌سازی و پیاده‌سازی دانش طراحی خدمات در کشور می‌داند