فضای کار اشتراکی لندیما

رویداد‌های فضای کار اشتراکی لندیما
ارتباط با فضای کار اشتراکی لندیما
درباره فضای کار اشتراکی لندیما

لندیما، فضای کار اشتراکی شهر کرمان است که در بهمن ماه 96 با حمایت شرکت فناوری پدیدار شروع به کار نمود.